VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB - PDF
§ 1

NAVN OG HJEMSTED:
Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune.


§ 2

FORMÅL:
Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og øge deres færdigheder i spillet under de bedst mulige forhold samt med udgangspunkt i foreningsfællesskabet i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

Stk. 2: Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Overstiger for¬muen kr. 750.000, vil det overskydende beløb blive anvendt til gavn for klubbens medlemmer, herunder især ungdomsafdelingen.


§ 3

KLUBBEN:
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU) og af den lokale idrætsunion.


§ 4

MEDLEMMERNE:
Stk. 1: Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

Stk. 2: Kun enkeltpersoner kan optages som medlemmer af klubben.

Stk. 3: Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. Som udgangspunkt er CGC Golf Club åben for alle, men af kapacitetshensyn føres tre ventelister efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Vallensbæk Kommune, føres på særskilt prioriteret venteliste. Bestyrelsen fastsætter gebyr for optagelse på venteliste.


§ 5

KONTINGENT, INDSKUD OG OPKRÆVNING:
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:
1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
2. Aktive ungseniorer (til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
3. Aktive seniorer (over 26 år)
4. Sponsorer
5. Passive medlemmer.

Stk. 2: Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgangen fra junior til ungsenior betales 1/3 indskud, ligesom nye ungseniorer betaler 1/3 i indskud, og ved overgangen fra ungsenior til senior betales resterende 2/3 indskud, ligesom nye seniorer betaler fuldt indskud.

Stk. 4: Passive medlemmer, der tidligere har været aktive medlemmer, optages på en prioriteret venteliste, når de anmoder om igen at opnå aktivt medlemskab og skal ikke betale fornyet indskud.

Stk. 5: Overgang fra passivt til aktivt medlemskab kan ske efter minimum 6 måneders passivt medlemskab. Sker overgangen i kalenderåret, hvor passivt medlemskab er påbegyndt, skal der dog betales fuldt kontingent for hele kalenderåret, som for ethvert aktivt medlem.

Stk. 6: De af medlemmerne betalt indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab i klubben. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 7: Kontingentet opkræves halvårsvis forud pr. 1. jan. og 1. juli.


§ 6

MISLIGHOLDELSE OG UDMELDELSE:
Stk. 1: Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion af klubben, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra.

Stk. 2: Som medlem af CGC Golf Club er man bundet af sit medlem-skab, indtil man melder sig ud. Udmeldelsen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel (senest 30. september) til 31. december for at have gyldighed. Udmeldelsen får herefter virkning pr. førstkommende 1. januar.

Stk. 3: Genoptagelse af et medlem, der tidligere er ekskluderet af klubben pga. restance med betaling af forfaldent kontingent, kan først ske, når hele restancen er betalt.

Stk. 5: Overgang til passivt medlemskab følger retningslinierne vedrørende udmeldelse anført i stk. 2, dvs. man kan overgå til passivt medlemskab efter minimum et års medlemskab og anmodningen om overgangen skal ske skriftligt og med tre måneders varsel til den 31. december.

Stk. 6: Dog kan man ved sygdom, der udelukker, at man kan spille golf i en længerevarende periode, ved fremvisning af lægeattest og efter bestyrelsens vurdering og godkendelse, altid udmelde sig ved udgangen af det til enhver tid indeværende halvår.


§ 7

GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Vallensbæk Kommune eller i Danmarks Idræts Forbunds lokaler hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse kan ske skriftligt eller pr. e-mail samt ved opslag i klub-huset/sekretariatet/hjemmesiden med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Medlemmer, der fortsat ønsker indkaldelsen modtaget med posten, skal venligst oplyse sekretariatet herom. Det er det enkelte medlems pligt at oplyse sekretaiatet om ændringer af vedkommendes e-mail adresse.

Stk. 2: Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stk. 3: Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, hver med 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt udstedt personligt til et fremmødende, stemmeberettiget medlem. Der kan kun gives 1 fuldmagt pr. fremmødt stemmeberettiget medlem.

Stk. 4: Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 5: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:

Stk. 6: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes mellem kandidater med lige stemmetal efter samme regler, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 8: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel efter samme fremgangsmåde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 9: Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.


§ 8

DAGSORDEN:
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Stk. 2: Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

Stk. 3: Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.


§ 9

BESTYRELSEN:
Stk. 1: Bestyrelsen består af højest 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der de to første år afgår 2 medlemmer og det sidste år 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning og derefter ifølge anciennitet. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er til enhver tid kontingentfri.

Stk. 2: Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt, stemmeberettiget medlem. Dog kan ejere, bestyrelses-medlemmer, advokater, revisorer o.l., der virker for fonde, selskaber, foreninger eller andre, som udlejer lokaler, bane, leverer varer m.v. til golfklubben, ikke vælges til bestyrelsen, uanset at de måtte være medlemmer af klubben.

Stk. 3:
I tilfælde af vakance i bestyrelsen suppleres denne med de på general forsamlingen valgte suppleanter indtil næste generalforsamling. I tilfælde af at alle suppleanter er tiltrådt, og bestyrelsen derefter stadig ikke består af det på dette tidspunkt aftalte antal medlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 10

KONSTITUERING:
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 3: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 4: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


§ 11

DAGLIG LEDELSE
Stk. 1: Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning for medlemmerne, beslutning i klubbens anliggender.

Stk. 2: Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3: Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 4: For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubben med sin formue.


§ 12

UDVALG:
Stk. 1: Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse måtte være behov for.

Stk. 2: Handicapudvalg, matchudvalg og juniorudvalg er faste udvalg.

Stk. 3: I ethvert udvalg, dog ikke i samarbejdsudvalg, som ikke indgår i klubbens interne udvalg, kan der være et bestyrel¬sesmedlem som medlem. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene, ligesom bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver samt kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.


§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Stk. 1: Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindste 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2: Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.


§ 14

REGNSKABSÅR:
Stk. 1: Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 15

GENERELLE BESTEMMELSER:
Stk. 1: Klubben respekterer de af DGU og Danmarks Idræts Forbunds fastlagte betingelser for medlemskab.

Stk. 2: Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

Stk. 3: For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen, med DGUs godkendelse, fastsatte lokale regler.

Stk. 4: Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGUs handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og – matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for general-forsamling har dog ikke opsættende virkning.
§ 16

OPLØSNING:
Stk. 1: Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindste 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2: Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Stk. 3: I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Stk. 4: Anvendelse af eventuelt overskud ved afvikling af klubben behandles på en generalforsamling, hvor medlemmerne bestemmer, hvorledes midlerne skal anvendes. Evt. overskud skal herefter tilfalde et almennyttigt formål.

Stk. 5: Således revideret og vedtaget på generalforsamling 18. marts 2010.


Vagn Nielsen, formand

Erik Skipper Larsen, dirigent
Send en e-mail TaWebDesign